Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζει και φέτος τις υπόχρεες επιχειρήσεις που θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος καπνιζόντων. Η απόφαση καθορίζει και το ύψος του τέλους που θα αποδοθεί από τους υπόχρεους στην εφορία.

Λεπτομέρειες για το τέλος καπνιζόντων

Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται πως το τέλος καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων.

Παράλληλα, το τέλος αποδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τον νόμο, είναι καζίνο, κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια, στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποβολή δήλωσης άπαξ ετησίως έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος. Επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά χώρους καπνιζόντων, μετά την ως άνω προθεσμία, οφείλουν να καταβάλλουν το αναλογούν τέλος, πριν την έναρξη λειτουργίας των χώρων αυτών.

Η λειτουργία χώρου καπνιζόντων

Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων άρχεται με την καταβολή του τέλους καπνιζόντων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη καταβολής του αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων.

Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή η μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων, έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μάλιστα, προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019, οι υπόχρεοι που έχουν ήδη προβεί, πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ήτοι την 24η Ιανουαρίου 2019, στην ανανέωση της λειτουργίας του χώρου καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019, με την καταβολή τέλους, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.03.2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος ετήσιου τέλους υπολογιζόμενο.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων μετά την 24η Ιανουαρίου 2019 και εντός του τρέχοντος έτους (2019), υπολογίζουν και καταβάλλουν το Τέλος Καπνιζόντων.

Πηγή: thesstoday.gr